Home

De Nederlandse Grondwet, Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Onze missie is om de werking van Artikel 1 en de gelijkwaardigheid tussen mensen te versterken. Om te beginnen in de Tweede Kamer, maar ook bij de lokale overheden, de bestuurskamers, de werkvloer, op straat. Wij willen jouw waakhond zijn als het gaat over onze gelijkwaardigheid. We hebben dan natuurlijk wel je stem, tijd en/of donatie nodig.

Artikel1, de politieke beweging die waakt over gelijkwaardigheid.


Ondersteuningsverklaringen

In ieder kiesdistrict hebben wij minimaal 30 ondersteuningsverklaringen nodig. De ondertekenaar steunt de deelname van Artikel 1 aan de komende verkiezingen. Hij/zij hoeft geen lid te zijn, of zelfs maar op Artikel 1 te stemmen. Wil je zelf tekenen of ken je mensen die dat willen? Ga naar http://ondersteuningsverklaringen.nl/artikel1 om je/hen aan te melden.

Bij voorbaat dank voor je steun aan ons ideaal van een eerlijker, rechtvaardiger en gelijkwaardiger Nederland.


De naam “Artikel 1”

Onze politieke partij is op 14 december 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “Artikel 1”. Ten tijde van deze inschrijving bleek deze naam niet gedeponeerd. Op 24 december j.l. zijn wij naar buiten getreden met deze naam en wij hebben daarmee landelijke bekendheid gegenereerd. Naar nu blijkt heeft “Stichting Expertisecentrum Discriminatie” de merknaam “Artikel 1” op 30 december, dus na onze bekendmaking, bij het Benelux Bureau voor de (sic) Intellectuele Eigendom geregistreerd.

Wij zijn bereid tot dialoog met “Stichting Expertisecentrum Discriminatie”, sturen de Stichting daartoe een directe uitnodiging, en vertrouwen erop samen tot een oplossing te komen die recht doet aan alle betrokkenen.


Kersttoespraak

De Kersttoespraak 2016 van Koning Willem Alexander had niet actueler kunnen zijn. Van 01:23 tot 04:12 neemt onze Koning duidelijk stelling in het debat over gelijkwaardigheid, en citeert zelfs uit Artikel 1 van de Grondwet.

De politieke partij Artikel1 heeft geen banden met andere maatschappelijke organisaties die in hun naam verwijzen naar artikelen uit de Grondwet.